Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

openh264 and widevine CRM plugin does not load

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Hallo, Openh264 plugin does not load on raspberry for days. No tv sound on magenta tv. see screenshot. widevine CRM content decryption plugin dos not load to support magenta tv. see screenshot. I don't know how to solve the problem. I updated the raspberry linux and firefox to the actual version. On my Windows 10 laptop every works fine.

Best regards, Rschnauzer

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello, decryption now works again, seems to be a temporally problem of magentasport But sound still does not work. Every think works fine with chrominium browser on the same raspberry device. Why does the openh264 plugin in firefox did not install? see screenshot.

Được chỉnh sửa bởi Rschnauzer vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.