Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • Trả lời mới nhất được viết bởi mchacko99

more options

I have seen the following question from 2017 but a not a clear answer. I do get to the "bookmarks manage" option (to import bookmarks). I don't have a bookmarks manage option. MC

Giải pháp được chọn

Hi, the menu item can have different names these days, so it's a little confusing. Here's how you can access the "Library" window, which is the current name for the Bookmarks Organizer/Manager/etc.

 • Ctrl+Shift+O (O as in "Organizer")
 • "3-bar" menu button > Library > Bookmarks > (all the way at the bottom) Manage Bookmarks
 • Library toolbar button > Bookmarks > (all the way at the bottom) Manage Bookmarks
 • (menu bar) Bookmarks > Show All Bookmarks
 • optional "Bookmarks Menu" toolbar button () > Show All Bookmarks

If whichever article is the more relevant one of these needs to be updated, let us know or you can using the Editing Tools to enter an update if you want to try your hand at that:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I meant ask "how do I get to the bookmarks manage option...

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi, the menu item can have different names these days, so it's a little confusing. Here's how you can access the "Library" window, which is the current name for the Bookmarks Organizer/Manager/etc.

 • Ctrl+Shift+O (O as in "Organizer")
 • "3-bar" menu button > Library > Bookmarks > (all the way at the bottom) Manage Bookmarks
 • Library toolbar button > Bookmarks > (all the way at the bottom) Manage Bookmarks
 • (menu bar) Bookmarks > Show All Bookmarks
 • optional "Bookmarks Menu" toolbar button () > Show All Bookmarks

If whichever article is the more relevant one of these needs to be updated, let us know or you can using the Editing Tools to enter an update if you want to try your hand at that:

Hữu ích?

more options

Thanks jscher2000! The Ctrl+Shift+O approach works but not if I use the "3-bar" menu button > Library > ....in this case I don't see > (all the way at the bottom) Manage Bookmarks... May I am doing something wrong but I am good for now. Thanks MC

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.