Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable "You have chosen to open this file" dialog for zip files in firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JohnTake

more options

Hi Team,

I want to disable to "You have chosen to open this file" dialog for zip files but i am not able to disable it.

I have looked for some solution in google search that did not help.

Please help me on this.

Giải pháp được chọn

I had a problem with RAR files. Firefox didn't remember the last choice I made on the "You have chosen to open" popup window. The Applications section in the Options/General panel didn't have an entry for RAR files.

So, I googled "sample rar file". Then I downloaded a sample rar file. Doing that created an entry for rar files in the Applications section. From then on, for rar files, Firefox remembered what I chose on the "You have chosen to open" popup window.

Hope I correctly understood your question.

[https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-firefox-behavior-when-open-fi...]

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

I had a problem with RAR files. Firefox didn't remember the last choice I made on the "You have chosen to open" popup window. The Applications section in the Options/General panel didn't have an entry for RAR files.

So, I googled "sample rar file". Then I downloaded a sample rar file. Doing that created an entry for rar files in the Applications section. From then on, for rar files, Firefox remembered what I chose on the "You have chosen to open" popup window.

Hope I correctly understood your question.

[https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-firefox-behavior-when-open-fi...]

Hữu ích?

more options

What would you expect to happen ?

An automatic action is only possible if the server sends a file with a valid content-type for this file extension.

Hữu ích?

more options

I have too much time on my hands.

Would this be of any help?

https://addons.mozilla.org/en-US/fire.../content-type-fixer

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.