Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

a pop up keeps apearing that says customize firefox, sign in to firefox it is very annoying. it moves the cursor to the upper right I just want it to stop

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

see above. it says firefox turn on sync. I dont want to sync anything. I just want it to stop. why did it start in the first

see above. it says firefox turn on sync. I dont want to sync anything. I just want it to stop. why did it start in the first

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can check that those pages aren't set as multiple homepages.

You can check the homepage setting.

Firefox supports multiple homepages separated by '|' (pipe) symbols.