Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

download keep failing

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2290 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi johnkarpontin

more options

i am trying to download a file (about 50gb) and the download keeps failing. When i click reply the download continuous. It downloads fine for a little bit then it fails again. Keep in mind when i click the trry agin button the download does not restart, it just continuous to download where it left off. (sort of like just pause and unpause) what should i do?

i am trying to download a file (about 50gb) and the download keeps failing. When i click reply the download continuous. It downloads fine for a little bit then it fails again. Keep in mind when i click the trry agin button the download does not restart, it just continuous to download where it left off. (sort of like just pause and unpause) what should i do?

Giải pháp được chọn

Are you using a download manager? Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for a download manager.


This download manager works separately from the browser. The browser tells it what to download, and off it goes.

http://www.freedownloadmanager.org It is a powerful modern download accelerator and organizer for Windows and Mac.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Are you using a download manager? Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for a download manager.


This download manager works separately from the browser. The browser tells it what to download, and off it goes.

http://www.freedownloadmanager.org It is a powerful modern download accelerator and organizer for Windows and Mac.

more options

i originally used the defult firefox download, but i downloaded the manager and it appears to be working!