Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox prevented this page from automatically reloading. How do I turn this off?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I get the message, "Firefox prevented this page from automatically reloading." I want certain sites to automatically reload the page without having the button reappear every time.

How do I get Firefox 86.0.1 to allow pages to automatically reload?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In Firefox 56+ the "Warn me when website try to redirect or reload the page" setting can no longer be found in Options/Preferences.

You can modify this pref on the about:config page to disable this accessibility feature.

  • accessibility.blockautorefresh = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".