Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Moving Multiple Firefox Profiles - Confused by Profile Names and Profiles Aren't Recognized on New Computer

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pegasis3

more options

I have 100s of profiles that i need to move to a new computer but the names of the profiles are not .default (see attached screenshot named "Profile names on old computer") - they appear instead to be what i named the profiles.

And when I do move them to the Profile Directory, they aren't recognized in Profile Manager, I assume because they don't end in .default (see screenshot named "Profiles on New Computer" and screenshot "New computer's Profile Manager").

But on my old Macbook, they are recognized just fine. What am I missing or doing wrong?

Thank you

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

There's a pair of files that Firefox consults to understand the contents of the Profiles folder. Those are stored upstream:

  • /Firefox/installs.ini
  • /Firefox/profiles.ini
  • /Firefox/Profiles/...

You could try copy/pasting the entire Firefox folder to your new installation. Hopefully you don't need the current Firefox folder contents at the destination. If you need to rescue things from it, rename it to FirefoxTEMP for the time being to get it out of the way.

Then when you run the Firefox profile manager, it should be like old times again.

But I'm a Windows person, so, I can't be sure Mac works like that, too. Let us know?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

There's a pair of files that Firefox consults to understand the contents of the Profiles folder. Those are stored upstream:

  • /Firefox/installs.ini
  • /Firefox/profiles.ini
  • /Firefox/Profiles/...

You could try copy/pasting the entire Firefox folder to your new installation. Hopefully you don't need the current Firefox folder contents at the destination. If you need to rescue things from it, rename it to FirefoxTEMP for the time being to get it out of the way.

Then when you run the Firefox profile manager, it should be like old times again.

But I'm a Windows person, so, I can't be sure Mac works like that, too. Let us know?

Hữu ích?

more options

That worked - thank you very much.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.