Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download problems

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kl.Fricke

more options

I work with a MacBookPro, system macOSCatalina 10.15.7 and the current Firefox browser 84.0.2.

I am currently having problems downloading documents.

Since yesterday I can no longer call up and download the online edition of a newspaper that I have subscribed to.

This is still possible without any problems using the Safari browser.

I updated the Firefox browser on January 7th, 2021 (to 84.0.2).

I haven't changed anything to the Firefox settings since January 7th, 2021.

What should I do?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for a download manager.


This download manager works separately from the browser. The browser tells it what to download, and off it goes.

http://www.freedownloadmanager.org It is a powerful modern download accelerator and organizer for Windows and Mac.

Hữu ích?

more options

Thanks for Support. My Problems will not be solved this way.

Regards Fricke

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.