Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

change tab bar background color

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 141 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Daniel Ebenezer

more options

Is there a way to change the color of the tab bar background. I typically have several windows open, different windows for different accounts, and I'd like to color code the tab bars to make them more easily recognizable. Also, a black background makes it hard to discern a window when it's partially covered against a dark screen image.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi just install an extension Firefox Multi-Account Containers https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/multi-account-containers/ and here is a quick video on how to use that see https://www.youtube.com/watch?v=Gy7lyvAfOSw