Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Having trouble with sync - getting error.

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Seeing something about network offline, but not idea what that really means.

I'm using Firefox archlinux-1.0 82.0.3 64bit

Here's the log: 1605457202572 Sync.LogManager DEBUG Flushing file log 1605457202572 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457202572 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457202581 Sync.LogManager DEBUG Log cleanup threshold time: 1604593202581 1605457202586 Sync.LogManager DEBUG Done deleting files. 1605457239845 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457240932 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457241038 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457241993 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457244571 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457263374 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457280098 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457306322 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457310861 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457311093 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457331421 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457332717 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457333004 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457333713 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:fxa_status 1605457333713 FirefoxAccounts DEBUG fxa_status received 1605457333713 FirefoxAccounts DEBUG service: 30b11ae57025e70b 1605457333713 FirefoxAccounts DEBUG is private browsing: false 1605457333852 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457343692 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457343984 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457347685 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457347936 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:fxa_status 1605457347936 FirefoxAccounts DEBUG fxa_status received 1605457347936 FirefoxAccounts DEBUG service: sync 1605457347936 FirefoxAccounts DEBUG is private browsing: false 1605457347997 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:loaded 1605457347997 FirefoxAccounts WARN Unrecognized FxAccountsWebChannel command: fxaccounts:loaded 1605457348067 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457349620 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:pair_preferences 1605457349719 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Requested profile 1605457349719 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken enter 1605457349719 FirefoxAccounts TRACE getCachedToken returning cached token 1605457349719 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken returning a cached token 1605457349719 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 1605457349820 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 304 1605457357502 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/82.0.3 (Linux x86_64) FxSync/1.84.0.20201109150449.desktop 1605457357502 Sync.Service INFO Starting sync at 2020-11-15 09:22:37 in browser session qM-8bja0kXUY 1605457357503 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457357507 Sync.Status INFO Resetting Status. 1605457357507 Sync.Status DEBUG Status.service: error.sync.failed => success.status_ok 1605457357507 Sync.Status DEBUG Status.sync: success.sync => error.login.reason.network 1605457357507 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.sync.failed 1605457357508 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered an error: Error: Can't sync: Network is offline(resource://services-sync/stages/enginesync.js:59:13) JS Stack trace: sync@enginesync.js:59:13 onNotify@service.js:1356:28 WrappedNotify@util.js:210:32 WrappedLock@util.js:166:27 _lockedSync@service.js:1375:6 sync/<@service.js:1339:18 WrappedCatch@util.js:133:27 sync@service.js:1340:7 1605457357508 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 3600000 ms. (why=reschedule) 1605457357512 Sync.Service DEBUG Exception calling anonymous function: Error: Can't sync: Network is offline(resource://services-sync/stages/enginesync.js:59:13) JS Stack trace: sync@enginesync.js:59:13 onNotify@service.js:1356:28 WrappedNotify@util.js:210:32 WrappedLock@util.js:166:27 _lockedSync@service.js:1375:6 sync/<@service.js:1339:18 WrappedCatch@util.js:133:27 sync@service.js:1340:7 1605457357513 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457357513 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457357513 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457357513 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent

Seeing something about network offline, but not idea what that really means. I'm using Firefox archlinux-1.0 82.0.3 64bit Here's the log: 1605457202572 Sync.LogManager DEBUG Flushing file log 1605457202572 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457202572 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457202581 Sync.LogManager DEBUG Log cleanup threshold time: 1604593202581 1605457202586 Sync.LogManager DEBUG Done deleting files. 1605457239845 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457240932 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457241038 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457241993 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457244571 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457263374 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457280098 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457306322 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457310861 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457311093 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457331421 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457332717 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457333004 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457333713 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:fxa_status 1605457333713 FirefoxAccounts DEBUG fxa_status received 1605457333713 FirefoxAccounts DEBUG service: 30b11ae57025e70b 1605457333713 FirefoxAccounts DEBUG is private browsing: false 1605457333852 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457343692 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457343984 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457347685 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457347936 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:fxa_status 1605457347936 FirefoxAccounts DEBUG fxa_status received 1605457347936 FirefoxAccounts DEBUG service: sync 1605457347936 FirefoxAccounts DEBUG is private browsing: false 1605457347997 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:loaded 1605457347997 FirefoxAccounts WARN Unrecognized FxAccountsWebChannel command: fxaccounts:loaded 1605457348067 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457349620 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:pair_preferences 1605457349719 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Requested profile 1605457349719 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken enter 1605457349719 FirefoxAccounts TRACE getCachedToken returning cached token 1605457349719 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken returning a cached token 1605457349719 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 1605457349820 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 304 1605457357502 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/82.0.3 (Linux x86_64) FxSync/1.84.0.20201109150449.desktop 1605457357502 Sync.Service INFO Starting sync at 2020-11-15 09:22:37 in browser session qM-8bja0kXUY 1605457357503 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457357507 Sync.Status INFO Resetting Status. 1605457357507 Sync.Status DEBUG Status.service: error.sync.failed => success.status_ok 1605457357507 Sync.Status DEBUG Status.sync: success.sync => error.login.reason.network 1605457357507 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.sync.failed 1605457357508 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered an error: Error: Can't sync: Network is offline(resource://services-sync/stages/enginesync.js:59:13) JS Stack trace: sync@enginesync.js:59:13 onNotify@service.js:1356:28 WrappedNotify@util.js:210:32 WrappedLock@util.js:166:27 _lockedSync@service.js:1375:6 sync/<@service.js:1339:18 WrappedCatch@util.js:133:27 sync@service.js:1340:7 1605457357508 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 3600000 ms. (why=reschedule) 1605457357512 Sync.Service DEBUG Exception calling anonymous function: Error: Can't sync: Network is offline(resource://services-sync/stages/enginesync.js:59:13) JS Stack trace: sync@enginesync.js:59:13 onNotify@service.js:1356:28 WrappedNotify@util.js:210:32 WrappedLock@util.js:166:27 _lockedSync@service.js:1375:6 sync/<@service.js:1339:18 WrappedCatch@util.js:133:27 sync@service.js:1340:7 1605457357513 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457357513 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457357513 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457357513 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent

Được chỉnh sửa bởi Josh Grizzle vào

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

1605457202572 Sync.LogManager DEBUG Flushing file log 1605457202572 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457202572 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457202581 Sync.LogManager DEBUG Log cleanup threshold time: 1604593202581 1605457202586 Sync.LogManager DEBUG Done deleting files. 1605457239845 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457240932 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457241038 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457241993 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457244571 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457263374 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457280098 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457306322 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457310861 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457311093 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457331421 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457332717 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457333004 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457333713 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:fxa_status 1605457333713 FirefoxAccounts DEBUG fxa_status received 1605457333713 FirefoxAccounts DEBUG service: 30b11ae57025e70b 1605457333713 FirefoxAccounts DEBUG is private browsing: false 1605457333852 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457343692 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457343984 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457347685 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457347936 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:fxa_status 1605457347936 FirefoxAccounts DEBUG fxa_status received 1605457347936 FirefoxAccounts DEBUG service: sync 1605457347936 FirefoxAccounts DEBUG is private browsing: false 1605457347997 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:loaded 1605457347997 FirefoxAccounts WARN Unrecognized FxAccountsWebChannel command: fxaccounts:loaded 1605457348067 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457349620 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsWebChannel message received: fxaccounts:pair_preferences 1605457349719 FirefoxAccounts DEBUG FxAccountsProfileClient: Requested profile 1605457349719 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken enter 1605457349719 FirefoxAccounts TRACE getCachedToken returning cached token 1605457349719 FirefoxAccounts DEBUG getOAuthToken returning a cached token 1605457349719 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 1605457349820 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET https://profile.accounts.firefox.com/v1/profile 304 1605457357502 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/82.0.3 (Linux x86_64) FxSync/1.84.0.20201109150449.desktop 1605457357502 Sync.Service INFO Starting sync at 2020-11-15 09:22:37 in browser session qM-8bja0kXUY 1605457357503 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1605457357507 Sync.Status INFO Resetting Status. 1605457357507 Sync.Status DEBUG Status.service: error.sync.failed => success.status_ok 1605457357507 Sync.Status DEBUG Status.sync: success.sync => error.login.reason.network 1605457357507 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.sync.failed 1605457357508 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered an error: Error: Can't sync: Network is offline(resource://services-sync/stages/enginesync.js:59:13) JS Stack trace: sync@enginesync.js:59:13 onNotify@service.js:1356:28 WrappedNotify@util.js:210:32 WrappedLock@util.js:166:27 _lockedSync@service.js:1375:6 sync/<@service.js:1339:18 WrappedCatch@util.js:133:27 sync@service.js:1340:7 1605457357508 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 3600000 ms. (why=reschedule) 1605457357512 Sync.Service DEBUG Exception calling anonymous function: Error: Can't sync: Network is offline(resource://services-sync/stages/enginesync.js:59:13) JS Stack trace: sync@enginesync.js:59:13 onNotify@service.js:1356:28 WrappedNotify@util.js:210:32 WrappedLock@util.js:166:27 _lockedSync@service.js:1375:6 sync/<@service.js:1339:18 WrappedCatch@util.js:133:27 sync@service.js:1340:7 1605457357513 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457357513 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457357513 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1605457357513 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent

more options

I am also getting this error at random points at the top of my browser.

more options

Ok so right after I posted the picture above I followed the advice from this thread and it worked. I set captive portal to false and it seems to let it update.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1205750

more options

Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution.

Thank you for contacting Mozilla Support.