Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I received a message from Firefox informing me the my computer was slow. I clicked on "refresh Firefox" and my bookmarks were deleted.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Restore my bookmarks.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Thank you for your assistance, FredMcD. I retrieved my bookmarks. I wonder why Mozilla thinks it beneficial to hide my bookmarks after a "refresh."

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.


Normally during a refresh, your bookmarks, passwords, and some other data should be copied to the new profile. But, sometimes this does not happen.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.