Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

iframe

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi moon

more options

Hello all,

I whrite my website in a text-editor and test it with different browsers, now I'll change from frameset to iframe and had followed problem: All files are on same server (local) 3 (4) sources to display in 4 splitted windows. All tested browsers (IE, Edge and Chrome) will show content correctly, only FF in Version 82.0.2 will show content 1 and 2 correct, content 3 will show content 4 while refered content 2. For example see images - one with real existing files (all local) and second with file 3 no existing jet (will be create soon). Browsers on images are from left Chrome, IE, Edge and FF. Right is the html, they all display.

thx in advance - Thomas

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi Thomas, could you try to reload the page bypassing the cache? Either:

  • Shift+click the Reload button
  • Ctrl+F5
  • Ctrl+Shift+r

Alternately, this article has the steps to clear the web cache completely: How to clear the Firefox cache.

Any difference?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Thomas, could you try to reload the page bypassing the cache? Either:

  • Shift+click the Reload button
  • Ctrl+F5
  • Ctrl+Shift+r

Alternately, this article has the steps to clear the web cache completely: How to clear the Firefox cache.

Any difference?

Hữu ích?

more options

You can also check this in Developer tools like the Inspector and the Web Console and the Network Monitor.

Hữu ích?

more options

Thanks for fast replay, problem is solved: I close the Tab and reopen it, then the correct dates will shown. Think Ctrl+F5 or Ctrl+Shift+r would do the same effect.

rgds Thomas

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.