Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to restore bookmarks to new machine for Firefox for Windows 10?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ToSt

more options

Hi! I backed up my bookmarks in a file from my old computer. How do I restore them on my new computer?

Thank you very much for your help!

- ToSt

Giải pháp được chọn

Hi ToSt, which kind of file did you create?

Did that work? Or was it a different kind of backup?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi ToSt, which kind of file did you create?

Did that work? Or was it a different kind of backup?

Hữu ích?

more options

That worked! The icons look a little different, but it's all the right links.

You've been very helpful. Thank you! - ToSt

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.