Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

confirmation code dialog not displayed

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

System: Linux pm01 5.4.0-42-generic #46~18.04.1-Ubuntu SMP Fri Jul 10 07:21:24 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux Firefox Version: 80.0.1

Within the last 2 days I have tried to access accounts that respond with something like enter the response code. Note-the firefox forum creation worked. The accounts were in Computershare.com and amazon.com. Both want to confirm (somehow) that the emailed code could be entered 'somewhere' on the screen, but nothing was shown that would accept an entry.

Just to confirm, I also tried Chrome and Opera and same thing. I even did it on my other Linux laptop with the same results. I don't do MS and even told Computershare that and they kept telling me to try a different browser to no avail.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.