Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't add custom root CA

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ishygddt_xyz

more options
  • Desired behavior: I can add my own trusted Certificate Authority next to all the others.
  • Actual behavior: After clicking “Import” and selecting the root CA's cert file, reloading the website it certifies still yields an Unknown Issuer error.

I am running Firefox 80.0 on Fedora Linux 32.

This certificate file works perfectly fine on another browser.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It turns out, I…am a moron.

I did not forsee this message popping up quietly on the monitor I WASN'T using, leaving me free to ponder over why the Firefox window seemed to "just be ignoring" my addition.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I can't edit the post, but I want to verbally explain that part of the "Actual behavior" is that the root CA is apparently not added to Firefox's store; see the 3rd image attachment.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It turns out, I…am a moron.

I did not forsee this message popping up quietly on the monitor I WASN'T using, leaving me free to ponder over why the Firefox window seemed to "just be ignoring" my addition.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.