Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there any chance adding AdBlock to my YouTube account would slow down or freeze my video streams on other websites

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Same question as above?

Giải pháp được chọn

It's unlikely. Extensions (like ad blockers) generally have a very low impact on performance in Firefox. Additionally, most of the ad blocking work is done when the page loads, not all of the time.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It's unlikely. Extensions (like ad blockers) generally have a very low impact on performance in Firefox. Additionally, most of the ad blocking work is done when the page loads, not all of the time.

Hữu ích?

more options

Note that videos are usually requested as a lot of small chunks and this causes constantly sending requests to the server. An Adblocker needs to intercept and check these requests in order to block possible ads or other unwanted content. The impact of this checking depends on how many filter rules need to be checked.

This is different than a static page that doesn't send requests once the page has loaded.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.