Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dead link to Cloudflare's privacy notice on support.mozilla.org

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

On your DNS-over-HTTPS (DoH) FAQs page https://support.mozilla.org/en-US/kb/dns-over-https-doh-faqs#w_how-did-mo..., under the question "How did Mozilla choose Cloudflare as a trusted resolver?", the link to Cloudflare's privacy notice resolves in a 404. Can you please update it to point to Cloudflare's privacy notice with respect to 1.1.1.1 and Firefox?

Thanks, James

Hi, On your DNS-over-HTTPS (DoH) FAQs page [https://support.mozilla.org/en-US/kb/dns-over-https-doh-faqs#w_how-did-mozilla-choose-cloudflare-as-a-trusted-resolver], under the question "How did Mozilla choose Cloudflare as a trusted resolver?", the link to Cloudflare's privacy notice resolves in a 404. Can you please update it to point to Cloudflare's privacy notice with respect to 1.1.1.1 and Firefox? Thanks, James

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Thanks for reporting this broken link.

I've created a thread in the discussion forum of this article.