Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

all logins and passwords gone after unvoluntary logout and re-login

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi firefox community,

I've been using firefox forever and so all my logins and passwords have been saved in the browser. For the past two days I noticed that firefox couldn't 'connect to my account', which has never happened before - I was logged in ever since my firefox account was created. My current logins have been active, but when I tried to log into a website with a previously saved login and password - there was nothing. I then logged back into my firefox account, but all my logins and passwords are still gone. I tried manual sync, still nothing.

I am not sure if it happened after a specific update - I didn't notice when exactly I was 'logged out'.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What about the rest of your profile? Settings, bookmarks, history, passwords . . . .


Look on your desktop. Do you see a folder called; Old Firefox? Look inside.
Look for the folder with the latest creation date.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.