Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox home page overridden on opening

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mick

more options

Just recently the BING home page overrides the Firefox home page on opening Firefox (default)? I don't know how to get rid of it. Bing is unclicked as an optional search engine; I only use Google.

Just recently the BING home page overrides the Firefox home page on opening Firefox (default)? I don't know how to get rid of it. Bing is unclicked as an optional search engine; I only use Google.

Giải pháp được chọn

Hello peterfin,

Here is some information on How to set the home page

If you want the Firefox home page back, click on the menu next to homepage and new windows and set it to Firefox Home

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello peterfin,

Here is some information on How to set the home page

If you want the Firefox home page back, click on the menu next to homepage and new windows and set it to Firefox Home