Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

individual users bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

We have two separate users on our desktop. We used to have separate/different bookmarks on our own page. Now, the main account holders bookmarks show up on both users pages. How can we separate the users?

We have two separate users on our desktop. We used to have separate/different bookmarks on our own page. Now, the main account holders bookmarks show up on both users pages. How can we separate the users?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options