Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox leaves this installer on my desktop? Even after dragging it to my application folder. WHY?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I install Firefox and it finished I get the window to drag the application into my applications folder. after it copies I close the window and drag the installer to the trash. when I open Firefox browser however the installer ends up back on my desktop. Ive even uninstalled Firefox because of this... so I thought and the installer still randomly pops back up on my desktop. How do I end this annoyance?

When I install Firefox and it finished I get the window to drag the application into my applications folder. after it copies I close the window and drag the installer to the trash. when I open Firefox browser however the installer ends up back on my desktop. Ive even uninstalled Firefox because of this... so I thought and the installer still randomly pops back up on my desktop. How do I end this annoyance?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you try to remove the installer from the Trash (i.e. remove it permanently) ?

Make sure Firefox gets installed properly.

Open the Firefox Disk Image file and drag the Firefox application to the Applications folder on your hard drive. You shouldn't double-click the Firefox application to run it from the Disk Image, but instead drag it out of the DMG folder.