Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox sync and copied profile

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

I backed up my laptop's profile on Dec 3. I've since made changes to bookmarks and such on that system, but can no longer access to the computer. So I'm going to copy the backed up profile to a new computer.

Question: a) Will sync work from the profile data and saved credentials copied to the new computer? b) Will sync update the new computer with the changes that had been made on the old computer since Dec 3?

Được chỉnh sửa bởi Wayne Mery vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Wayne

I believe yes to both.

If you have saved your Firefox profile and install this in the new installation, the new installation will use this - it will know no different.

Firefox Sync looks at the data that has been syncced to it and compares that with the location and should sync accross the newest version of the data.