Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to permanently delete certificate authority

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi usedup

more options

I'm running Firefox 68.0.1 on Windows 7 Pro 64-bit. I tried to delete a certificate authority: privacy & security > View Certificates> Authorities> select certificate > delete of Distrust> OK The certificate(s) will be initially deleted. Unfortunately when I press ok to close the window and press “view certificate” again the deleted certificates will reappear again! Note1: I've repeated the same steps above using Ubuntu in a virtual box. The same problem occurs. Certificates temporarily deleted then automatically restored. Note2: I deleted the same certificate authority from windows certificate manage and I was successfully able to delete it in windows but it still exist in Firefox. Note3: I’m using Norton security. can this be related?

I'm running Firefox 68.0.1 on Windows 7 Pro 64-bit. I tried to delete a certificate authority: privacy & security > View Certificates> Authorities> select certificate > delete of Distrust> OK The certificate(s) will be initially deleted. Unfortunately when I press ok to close the window and press “view certificate” again the deleted certificates will reappear again! Note1: I've repeated the same steps above using Ubuntu in a virtual box. The same problem occurs. Certificates temporarily deleted then automatically restored. Note2: I deleted the same certificate authority from windows certificate manage and I was successfully able to delete it in windows but it still exist in Firefox. Note3: I’m using Norton security. can this be related?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What certificate authorities do you want to remove ?

There is usually no need to distrust/remove builtin root certificates.

more options

I really can’t give details why I need to remove this certificate authority because it might jeopardize my personal safety.