Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

what do the orange and purple emojis and the end of my add ons?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Just installed the most recent FF update and in the extension screen I now see some orange and purple emojis and the end of the different adds ons. What do they mean? See attached screen shot. Thanks

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hello arejfour,

When you hover over those icons, you'll see what they mean - you'll get more information when you click on them.

When e.g. you hover over the purple mask, you'll see : "Allowed in private windows"

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello arejfour,

When you hover over those icons, you'll see what they mean - you'll get more information when you click on them.

When e.g. you hover over the purple mask, you'll see : "Allowed in private windows"