X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Search function redirects to https://www.gogote.com

Được đăng

The search function in the browser redirects to https://www.gogote.com (instead of www.google.com), which uses the Google logo but delivers different results. Is this function hijacked by malware or did I miss something? I installed firefox 1 week ago. I found 2 add-ons, which I deactivated. How can I get rid of it?

The search function in the browser redirects to https://www.gogote.com (instead of www.google.com), which uses the Google logo but delivers different results. Is this function hijacked by malware or did I miss something? I installed firefox 1 week ago. I found 2 add-ons, which I deactivated. How can I get rid of it?

Giải pháp được chọn

Hi MikeBee,

Try to follow instructions in this article.

If you have any more questions we are here to help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0

Thông tin chi tiết

Rok 5 giải pháp 23 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi MikeBee,

Try to follow instructions in this article.

If you have any more questions we are here to help.

Hi MikeBee, Try to follow instructions in [[Change your default search settings in Firefox|this article]]. If you have any more questions we are here to help.

Người tạo câu hỏi

Problem solved. Many thanks.

Problem solved. Many thanks.