Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows 10 virtual desktops - Link opens to new tab on inactive desktop

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

When using multiple windows 10 virtual desktops, and when the "Open links in tabs instead of new windows" option is selected, if I open a link from Outlook, it will open the link a new tab in the most recently used FF window, even if that window is in the virtual desktop space I am not currently working in.

My desired behavior would be for it to open a new tab in the most recently used FF window in the currently active windows virtual desktop.

When "Open links in tabs instead of new windows" is not selected, it opens the link in the active desktop even if the most recently used FF window is in an inactive desktop. This behavior is desired.

When using multiple windows 10 virtual desktops, and when the "Open links in tabs instead of new windows" option is selected, if I open a link from Outlook, it will open the link a new tab in the most recently used FF window, even if that window is in the virtual desktop space I am not currently working in. My desired behavior would be for it to open a new tab in the most recently used FF window in the currently active windows virtual desktop. When "Open links in tabs instead of new windows" is not selected, it opens the link in the active desktop even if the most recently used FF window is in an inactive desktop. This behavior is desired.