Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Silverlight install with firefox update

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 27686 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Hi, Since updating both Firefox & Firefox ESR, I can no longer access a page that is needed for my work. I already have Silverlight installed on the laptop but get the message/image Silverlight install, I have attempted to uninstall and re-install the program but had no luck getting passed the same message. This website page is vital for the running of the business, so I need a solution ASAP.

Adam

Giải pháp được chọn

Firefox Releases from 52.0 and on which includes 62.0 and the 50.2.0 ESR only allows the NPAPI Flash Player Plugin to run. https://support.mozilla.org/en-US/kb/npapi-plugins

Since you use Windows you could use the portable Firefox 52.9.0 ESR as it will not touch your Profiles being used with regular install from Mozilla. https://portableapps.com/apps/internet/firefox-portable-legacy-52

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox Releases from 52.0 and on which includes 62.0 and the 50.2.0 ESR only allows the NPAPI Flash Player Plugin to run. https://support.mozilla.org/en-US/kb/npapi-plugins

Since you use Windows you could use the portable Firefox 52.9.0 ESR as it will not touch your Profiles being used with regular install from Mozilla. https://portableapps.com/apps/internet/firefox-portable-legacy-52