Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I would like to add the + sign next to my tab bar. Somehow I removed it and can't add it back. Thanks in advance for your help.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can go to the >> area on the right and add a new tab, but it was so much easier having a + sign to the right of my right most open tab. Thanks again.

Giải pháp được chọn

If missing items are in the Customize palette then drag them back from the Customize window to the toolbar If you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click the Restore Defaults button in the Customize palette window to restore the default toolbar set.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Click the ≡ menu -> Customize and move your +sign to the tab bar.

more options

Giải pháp được chọn

If missing items are in the Customize palette then drag them back from the Customize window to the toolbar If you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click the Restore Defaults button in the Customize palette window to restore the default toolbar set.