Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

for email replies add my business email and phone #

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ctowle50

more options

I want to add this to my email replies

[Personal information removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi,

Please do not include personal contact information on this forum. This forum is publicly visible.

If you want to change your email address on the Firefox support website, select Edit Profile or click here and you can change your email address from there.

Được chỉnh sửa bởi Wesley Branton vào

more options

Hi Chuck, Web browsers, such as Firefox, are not email services. They allow you to visit websites. Some websites, such as Gmail, Yahoo, and Outlook, provide email services, and they are the ones that can instruct you on how to how their websites.

In the case of adding a signature to Gmail, you can find instructions at the following address: https://support.google.com/mail/answer/8395?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

more options

When I reply to an email I would like some information to be include automatically so I don't have to type it every time.