Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

old version of firefox for os 10.8.5?

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 12818 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

where do i get a version of firefox for use with mac os 10.8.5?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-osx

Not advisable to use Firefox 48 which was the last version for 10.8 Mountain Lion.

http://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/48.0.2/mac/en-US/

more options

http://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/45.9.0esr/mac/en-US/

Actually Firefox 45.9.0esr would be more up to date with security fixes.

https://www.mozilla.org/firefox/releases/

Firefox 48.0.2 was Released August 24, 2016 while 45.9.0esr was Released April 19, 2017.