Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

hid my horizontle scrollbar - cant remember how - or how to unhide it

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I hide my horizontal scroll bar and had to leave in a hurry and forgot all about it, No I can't get it back..

How can I get it back I have FF version 47.0.2

Without it FF screws up the view and ZOOM is worthless for my vision and how I use FF.

I hide my horizontal scroll bar and had to leave in a hurry and forgot all about it, No I can't get it back.. How can I get it back I have FF version 47.0.2 Without it FF screws up the view and ZOOM is worthless for my vision and how I use FF.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The only way I can think of is that this scroll bar is off screen and thus not visible.

Do you see the bottom of the Firefox window (e.g. open the find bar via Ctrl+F)?