Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will Firefox ever support Blacklisting and Whitelisting

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I would like to have a way to specify a Domain Name (or list of Domains) to block, and the ability to block ALL DOMAINS except for those I specify.

Giải pháp được chọn

You can consider to use a PAC file. That way you can have full control over what websites are allowed. You would have to block all other access via a firewall.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can consider to use a PAC file. That way you can have full control over what websites are allowed. You would have to block all other access via a firewall.