X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

ALT key doesn't stopPropagation

Được đăng

With the new version 50.1.0 Alt key doesn't stop propagation / prevent default, and ALT was captured by the browser MENU. In others words I don't get KEYUP event, just key down, and with ALTGr it seems the same behaviour, but MENU doesn't get focus, just get ALT keydown, CTRL keydown, CTRL keyup, (missing ALT Keyup).

With the previous version 48.0.2 (before update) was working perfect, all events are triggered.

With the new version 50.1.0 Alt key doesn't stop propagation / prevent default, and ALT was captured by the browser MENU. In others words I don't get KEYUP event, just key down, and with ALTGr it seems the same behaviour, but MENU doesn't get focus, just get ALT keydown, CTRL keydown, CTRL keyup, (missing ALT Keyup). With the previous version 48.0.2 (before update) was working perfect, all events are triggered.

Giải pháp được chọn

Solve, after reset PC, start working again, I tested in two differents PC, same problem, but after reset the problem dissapear.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 15.20.20039
  • Google Update
  • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
  • Next Generation Java Plug-in 11.91.2 for Mozilla browsers
  • 5.1.20513.0
  • Winamp Application Detector

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0

Thông tin chi tiết

Giải pháp được chọn

Solve, after reset PC, start working again, I tested in two differents PC, same problem, but after reset the problem dissapear.

Solve, after reset PC, start working again, I tested in two differents PC, same problem, but after reset the problem dissapear.