Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After following the link.o instructions, firefox is still loading everything in new window.

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1148 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I followed these instructions and still am having problems:

(A) browser.link.open_newwindow - for links in Firefox tabs

3 = divert new window to a new tab (default) 2 = allow link to open a new window 1 = force new window into same tab

(B) browser.link.open_newwindow.restriction - for links in Firefox tabs

0 = apply the setting under (A) to ALL new windows (even script windows) 2 = apply the setting under (A) to normal windows, but NOT to script windows with features (default) 1 = override the setting under (A) and always use new windows

(C) browser.link.open_newwindow.override.external - for links in other programs

-1 = apply the setting under (A) to external links (default) 3 = open external links in a new tab in the last active window 2 = open external links in a new window 1 = open external links in the last active tab replacing the current page

Giải pháp được chọn

Hi Mfrank7, do you mean a separate new window instead of a tab in the current or last active window?

What are the current settings for those preferences:

(A) browser.link.open_newwindow - for links in Firefox tabs

If this is bolded and "user set" to some value other than 3, you can restore the default value using either:

  • right-click (or if no right-mouse button, Ctrl+click) > Reset
  • double-click, change to 3, click OK

(B) browser.link.open_newwindow.restriction - for links in Firefox tabs

Did you modify this to 0 ?

(C) browser.link.open_newwindow.override.external - for links in other programs

Does this have its default value of -1 ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Mfrank7, do you mean a separate new window instead of a tab in the current or last active window?

What are the current settings for those preferences:

(A) browser.link.open_newwindow - for links in Firefox tabs

If this is bolded and "user set" to some value other than 3, you can restore the default value using either:

  • right-click (or if no right-mouse button, Ctrl+click) > Reset
  • double-click, change to 3, click OK

(B) browser.link.open_newwindow.restriction - for links in Firefox tabs

Did you modify this to 0 ?

(C) browser.link.open_newwindow.override.external - for links in other programs

Does this have its default value of -1 ?