Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Firefox menu UI on one use freezes & browser UI freezes when resizing.

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 106 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

My Firefox menu UI on one use freezes, causing the menus to disappear & browser UI freezes when resizing or making videos full screen then back to normal. Basically this https://www.youtube.com/watch?v=a37waE9jEOI

Giải pháp được chọn

Type about:preferences#advanced<Enter> in the address bar. Under Advanced, Select General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Type about:addons<enter> in the address bar to open the Add-ons Manager. Hot key; <Control>(Mac=<Command>) <Shift> A)

On the left side of the page, select Appearance. Then select Default.

Now restart Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac=Options)
key, and then starting Firefox. A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh).

Is the problem still there?


Start your Computer in safe mode with networking. Then start Firefox. Try Safe websites. Is the problem still there?

Starting The Computer In Safe Mode;
Free Online Encyclopedia

more options

Seems to have fixed it, so does that mean one of my extensions is the cause of my problem? I'm only using " Adblock Plus " & " NoScript " .

more options

Giải pháp được chọn

Type about:preferences#advanced<Enter> in the address bar. Under Advanced, Select General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Type about:addons<enter> in the address bar to open the Add-ons Manager. Hot key; <Control>(Mac=<Command>) <Shift> A)

On the left side of the page, select Appearance. Then select Default.

Now restart Firefox.