Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

If Firefox is running, applications can't open a browser window (FIREFOX IS ALREADY RUNNING::: error) CENTOS7 Firefox 38.5.0

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 96 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi smags

more options

I am running CENTOS 7 with all updates, so FIREFOX is version 38.5.0

Since last update I can't open a browser window from an application, when I am already running firefox. This worked before without any problems.

Error message: Firefox is already running, but is not responding. To open a new window, you must firest close the existing Firefox process, or restart your system.

I am running CENTOS 7 with all updates, so FIREFOX is version 38.5.0 Since last update I can't open a browser window from an application, when I am already running firefox. This worked before without any problems. Error message: Firefox is already running, but is not responding. To open a new window, you must firest close the existing Firefox process, or restart your system.

Giải pháp được chọn

You can use the -no-remote command line switch instead of the environment variable if you need to start another instance with a separate profile.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

SOLVED

I had set MOZ_NO_REMOTE=1, because somtimes I connect via x2go. After removing it, everthing was fine.

more options

Giải pháp được chọn

You can use the -no-remote command line switch instead of the environment variable if you need to start another instance with a separate profile.

more options

Thank you cor-el ! I will make a second application launcher with this start option.