Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks just vanished, evidently concurrent with auto updates of some kind, and don't find .jsons using Windows search?

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Running Windows 7 Pro on Dell 64 bit

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

Thank you, but no, there's no Old Firefox folder on my Desktop. And reading the links provided hasn't helped me find my old bookmarks, unfortunately.

more options

Are there any compressed .jsonlz4 backups available if you check that in the Bookmarks Manager (Library)?

  • Bookmarks > Show All Bookmarks > Import & Backup > Restore

You can check for problems with the places.sqlite database file (bookmarks, history) in the Firefox profile folder.

If the Places Maintenance extension can't repair the places.sqlite database file then remove all places.sqlite file(s) in the Firefox profile folder to make Firefox rebuild the places.sqlite database file from the most recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.


You can use this button to go to the current Firefox profile folder: