Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

online support Flash player crashes every time I try to open my logitech camera, I have just downloaded Windows 10, it worked perfectly before

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Flash player crashes every time I try to open my Logitech cam, I have just downloaded Windows 10; it worked perfectly before

Flash player crashes every time I try to open my Logitech cam, I have just downloaded Windows 10; it worked perfectly before

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi, i think this is a bug with the flash plugin on windows 10 at the moment, that adobe is already aware of and looking into it.