Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't you add a download manager like idm in firefox?

  • 1 trả lời
  • 48 gặp vấn đề này
  • 2077 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

If you can,why don't you do that? You can make a open source download manager like open source browser and embedded it with Firefox. am i wrong?

Giải pháp được chọn

Hi

I have had a look into download managers over at the Firefox Add-ons site and have found quite a few extensions that might help.

Firefox already includes some download management options and these extensions (either on their own or with others) will extend this.

I hope this helps, but if you have any further queries please ask and we will do our best to help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 15

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

I have had a look into download managers over at the Firefox Add-ons site and have found quite a few extensions that might help.

Firefox already includes some download management options and these extensions (either on their own or with others) will extend this.

I hope this helps, but if you have any further queries please ask and we will do our best to help.