Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I configure Firefox to open multiple pages on startup and not set my homepage to open mutliple tabs?

  • 3 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 14725 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

So I know how to set my homepage to open multiple tabs, however it has the undesired effect of making it so those tabs are opened every time I hit the homepage button. Is there a way to set Firefox to open multiple pages on start-up, while not actually setting the homepage to open multiple tabs?

Giải pháp được chọn

You can edit a copy of the Firefox desktop shortcut and add the links to the target field to make Firefox open those pages when you use this shortcut. See:

If you run out of space (i.e. exceed the maximum length) then use a CMD file with the start command.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

You can edit a copy of the Firefox desktop shortcut and add the links to the target field to make Firefox open those pages when you use this shortcut. See:

If you run out of space (i.e. exceed the maximum length) then use a CMD file with the start command.

more options

Works perfect! Thank you!