Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

hi, for the last week everytime i open firefox i get a message to download 36.0.4. I update firefox, restart an then the same message appears. What's going on?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

hi, for the last week everytime i open firefox i get a message to download 36.0.4. I update firefox, restart an then the same message appears. What's going on? What can I do?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is a new update available today for version 37, please do post back if this also happens for this update.

Please update to the most recent version of Firefox: