Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to enable GPU acceleration in firefox (Linux)

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 35901 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Levan7

more options

I want to enable hardware acceleration in firefox linux x64 build

Mozilla Firefox 36.0.4

nvidia drivers version 331

THis is what I've tride http://askubuntu.com/questions/491750/force-enable-hardware-acceleration-in-firefox

Giải pháp được chọn

Tyler Downer said

Can you please type about:support into your address bar, press enter, and then copy the information there into this thread? Thanks!

Thank you for your reply

here is the output http://slexy.org/view/s2nYEMeTSg

Ok I this solution worked I just forgout to reboot my pc

http://askubuntu.com/questions/491750/force-enable-hardware-acceleration-in-firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can you please type about:support into your address bar, press enter, and then copy the information there into this thread? Thanks!

more options

Giải pháp được chọn

Tyler Downer said

Can you please type about:support into your address bar, press enter, and then copy the information there into this thread? Thanks!

Thank you for your reply

here is the output http://slexy.org/view/s2nYEMeTSg

Ok I this solution worked I just forgout to reboot my pc

http://askubuntu.com/questions/491750/force-enable-hardware-acceleration-in-firefox

Được chỉnh sửa bởi Levan7 vào