Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox flash problem windows 10

  • 1 trả lời
  • 34 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I Can't update my flashplayer in w 10. It does load the page but as seen on the image only this is displayed. Is it compatablety problems?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

hello Blueman, since windows 10 is in a early beta stage at the moment, third-party software like flash (& firefox) might not support it yet... http://www.adobe.com/products/flashplayer/tech-specs.html

you could try this alternative download location for the flash plugin though: https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 12

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello Blueman, since windows 10 is in a early beta stage at the moment, third-party software like flash (& firefox) might not support it yet... http://www.adobe.com/products/flashplayer/tech-specs.html

you could try this alternative download location for the flash plugin though: https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html