Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Home to modify a bookmark

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Add or subtract ticker symbols to a bookmarked stock portfolio

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In order to make a change to a bookmark, you can do one of the following:

  • Open Bookmarks > Show all Bookmarks and double click on the entry to make a change.

Or

  • When on the page, click on the star icon in your toolbar to edit the addon.