Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox reloads Google search results page and returns a blank page

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Since installing Firefox v 34, whenever I search something on Google search, the search results page automatically reloads even before I'm able to click on one of the links, and returns a blank page without results.

The problem neither occurs in Chrome nor Opera nor Safari. I'm using Windows 7 64 bit.

I have attached an image of blank results page.

Justus

Since installing Firefox v 34, whenever I search something on Google search, the search results page automatically reloads even before I'm able to click on one of the links, and returns a blank page without results. The problem neither occurs in Chrome nor Opera nor Safari. I'm using Windows 7 64 bit. I have attached an image of blank results page. Justus

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hello, can you try to replicate this behaviour when you launch firefox in safe mode once? if not, maybe an addon is interfering here...

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

more options

You can try to disable Google Instant.