Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updates Menu???

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

How do I find the updates menu where I can choose when to download and/or install?

Giải pháp được chọn

hello rudvor, those settings can be found in the advanced section of the firefox options: Advanced panel - Accessibility, browsing, network, updates, and other advanced settings in Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello rudvor, those settings can be found in the advanced section of the firefox options: Advanced panel - Accessibility, browsing, network, updates, and other advanced settings in Firefox