Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

mozilla 31.0 is crashing as soon as cocoon addon is opened. how to avoid it?

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have downloaded the latest version of mozilla firefox 31.0 for my windows 7 32 bit and also cocoon addon for firefox. But as soon as I log into cocoon toolbar my firefox gets crashed and even there is error in sending the crash report. So what can I do now so that I can use cocoon?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If that toolbar makes Firefox crash then you will have to stop using it and uninstall the extension. You can try to contact its creator for support.