Triển khai Firefox với trình cài đặt MSI

Bài viết này dành cho quản trị viên CNTT muốn định cấu hình Firefox trên máy tính của tổ chức của họ.

Firefox dành cho doanh nghiệp cung cấp các trình cài đặt MSI theo ngôn ngữ, theo kiến trúc cpu (32 và 64 bit) và trên mỗi kênh để giúp quản trị viên hệ thống tùy chỉnh và triển khai Firefox trong môi trường của họ. Trình cài đặt MSI (được hỗ trợ trên Windows 7 và các phiên bản mới hơn) là một trình bao bọc của trình cài đặt đầy đủ exe cho phép các tùy chỉnh thông qua việc sử dụng tập tin MST trước khi triển khai thông qua các công cụ triển khai Windows tiêu chuẩn như Active Directory hoặc Microsoft System Center Configuration Manager.

Trình cài đặt MSI

Truy cập https://www.mozilla.org/firefox/all/ và sử dụng các tùy chọn thả xuống để chọn trình cài đặt MSI của Firefox Nightly, phiên bản dành cho Nhà phát triển, Firefox Beta, Firefox phát hành chính thức hoặc Firefox phát hành hỗ trợ mở rộng (ESR).

Fx68esrMSIdownload
Sử dụng menu thả xuống Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn để cài đặt trình cài đặt Firefox MSI bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn.

Tùy chọn cấu hình

MSI transforms (MSTs) đối với trình cài đặt Firefox MSI có thể được tạo hoặc chỉnh sửa bằng công cụ bạn chọn (MS Orca hoặc phần mềm khác) để tùy chỉnh cài đặt. Phần này trình bày chi tiết các tùy chọn có sẵn.

Tùy chọn MSI tùy chỉnh của Firefox

Đặt đường dẫn thư mục - INSTALL_DIRECTORY_PATH=[path]
Đường dẫn tuyệt đối chỉ định vị trí cài đặt hoàn chỉnh. Thư mục này không cần phải tồn tại (nhưng nó có thể). Nếu INSTALL_DIRECTORY_NAME đã đặt, cài đặt này sẽ bị bỏ qua.

Đặt tên thư mục - INSTALL_DIRECTORY_NAME=[name]
Tên của thư mục cài đặt để tạo trong Program Files. Ví dụ, nếu INSTALL_DIRECTORY_NAME được đặt thành Firefox Release, thì đường dẫn cài đặt sẽ giống như C:\Program Files\Firefox Release. Đường dẫn Program Files được sử dụng sẽ là kiến trúc chính xác của ứng dụng đang được cài đặt và ngôn ngữ/cấu hình của máy; cài đặt này chủ yếu hữu ích để giúp bạn không phải lo lắng về những khác biệt đó. Nếu cài đặt này được thiết lập, thì INSTALL_DIRECTORY_PATH sẽ bị bỏ qua.

Cài đặt lối tắt trên thanh tác vụ - TASKBAR_SHORTCUT={true,false}
Đặt thành false để tắt tính năng ghim lối tắt vào thanh tác vụ. đúng theo mặc định. Tính năng này chỉ hoạt động trên Windows 7 và 8; không thể tạo ghim thanh tác vụ từ trình cài đặt trên các phiên bản Windows mới hơn.

Cài đặt lối tắt trên desktop - DESKTOP_SHORTCUT={true,false}
Đặt thành false để vô hiệu hóa tạo lối tắt trên desktop. true theo mặc định.

Cài đặt lối tắt menu start - START_MENU_SHORTCUT={true,false}
Đặt thành false để vô hiệu hóa tạo lối tắt menu start. true theo mặc định.

Tắt dịch vụ bảo trì - INSTALL_MAINTENANCE_SERVICE={true,false}
Đặt thành false để vô hiệu hóa cài đặt Dịch vụ bảo trì Mozilla. Điều này sẽ ngăn người dùng cài đặt các bản cập nhật Firefox một cách hiệu quả nếu họ không có quyền ghi vào thư mục cài đặt. true theo mặc định.

Tắt xóa thư mục phân phối - REMOVE_DISTRIBUTION_DIR={true,false}
Đặt thành false để vô hiệu hóa việc xóa thư mục phân phối khỏi cài đặt hiện có đang được cài đặt lại. Theo mặc định, cài đặt này là true và thư mục sẽ bị xóa.

Ngăn khởi động lại - PREVENT_REBOOT_REQUIRED={true,false}
Đặt thành true để ngăn trình cài đặt thực hiện các hành động yêu cầu khởi động lại máy để hoàn tất, thông thường vì các tập tin đang được sử dụng. Điều này không cần thiết trong các trường hợp bình thường trừ khi bạn đang cài đặt lại một bản sao của Firefox đang chạy trong khi trình cài đặt đang cố gắng chạy, và việc đặt tùy chọn này trong trường hợp đó có thể dẫn đến việc cài đặt không hoàn chỉnh. false theo mặc định.

Gói phần mở rộng - OPTIONAL_EXTENSIONS={true,false}
Đặt thành false để tắt cài đặt bất kỳ gói phần mở rộng đi kèm nào hiện có. true theo mặc định.

Thư mục trích xuất tập tin ứng dụng - EXTRACT_DIR=[directory]
Giải nén các tập tin ứng dụng vào thư mục nhất định và thoát mà không thực sự chạy trình cài đặt. Tất nhiên, điều này có nghĩa là tất cả các tùy chọn khác sẽ bị bỏ qua.

Tùy chọn MSIEXEC

Các tham số dòng lệnh cho msiexec.exe (thành phần Windows chịu trách nhiệm cài đặt, gỡ cài đặt và hoạt động với các tập tin MSI) được ghi lại tại đây và nó cũng có thể được lấy từ tùy chọn /?. Gói MSI của chúng tôi, bởi vì nó bọc một trình cài đặt .exe và không thực sự sử dụng khuôn khổ MSI, không hỗ trợ nhiều tham số dòng lệnh có sẵn cho msiexec. Tài liệu này liệt kê các tham số msiexec được hỗ trợ và không được hỗ trợ để sử dụng với các gói MSI của chúng tôi.

Tùy chọn MSIEXEC được hỗ trợ

 • /i hoặc /package
  • Cài đặt sản phẩm.
 • /L hoặc /log
  • Tạo tập tin nhật ký MSI. Tất cả các thông số cấu hình của tùy chọn này đều được hỗ trợ.
 • /m
  • Tạo tập tin .mif trạng thái của SMS.
  • Nếu không có một bản sao của Systems Management Server, tôi không thể kiểm tra điều này, nhưng nó có vẻ sẽ hoạt động.
 • /q, /quiet, và /passive
  • Đặt chế độ giao diện người dùng. Tùy chọn giao diện người dùng đầy đủ (/qf) được chấp nhận nhưng bị bỏ qua vì chúng tôi không có giao diện người dùng đầy đủ.
 • /norestart, /forcerestart, và /promptrestart
  • Hành vi mặc định luôn là /norestart, nhưng các tùy chọn khác có thể hoạt động như mong đợi.
 • PROPERTY=VALUE
  • Cấu hình thuộc tính dòng lệnh được hỗ trợ cho tất cả các thuộc tính công khai mà chúng tôi cung cấp (nghĩa là những thuộc tính có UPPERCASE_NAMES).

Các tùy chọn không hoạt động trên một tập tin gói (/?, /h, /help, /y, /z)

Tùy chọn MSIEXEC không được hỗ trợ

 • /f
  • Sửa chữa sản phẩm.
 • /a
  • Cài đặt với tư cách quản trị viên.
 • /x hoặc /uninstall
  • Gỡ cài đặt sản phẩm.
 • /j cùng với /t, /g, và /c
  • "Quảng cáo" sản phẩm.
 • /n
  • Chỉ định một phiên bản cụ thể của sản phẩm.
 • /p hoặc /update
  • Áp dụng một tập tin bản vá (.msp).

Cấu hình ví dụ

Dưới đây là ví dụ về tập tin .mst hợp lệ để giúp hiểu cách có thể thay đổi các tùy chọn cùng với thư mục MSI cho trung tâm mozilla:

Ghi nhật ký có thể được cấu hình trên MSI để giúp khắc phục sự cố cài đặt.

Có một số cách để sử dụng tập tin MSI với các thông số có thể định cấu hình được hiển thị trong Firefox MSI:

Bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa MSI bên ngoài (ví dụ: ORCA)

 1. File/Open và chọn MSI để chỉnh sửa.
 2. Tìm đến bảng Property và chọn nó.
 3. Thay đổi các giá trị cho THUỘC TÍNH bạn cần đến.
 4. Từ ORCA, chọn File/Save as và lưu trình cài đặt MSI đã sửa đổi tùy chỉnh.
Lưu ý rằng điều này sẽ làm mất hiệu lực chữ ký của tập tin MSI; nếu bạn cần ký tập tin, bạn sẽ phải ký lại tập tin bằng chứng chỉ của tổ chức của bạn.

Bằng cách sử dụng cấu hình transform (.mst)

 1. Sử dụng Orca để mở MSI.
 2. Sử dụng Transform > New Transform từ thanh menu.
 3. Thay đổi các giá trị cho THUỘC TÍNH bạn cần đến.
 4. Chọn Transform > Generate Transform để lưu các thay đổi của bạn dưới dạng một tập tin transform (.mst).
 5. Run: msiexec /i “Firefox.msi” TRANSFORMS=”custom.mst”

Bằng cách sử dụng các tham số dòng lệnh

 1. Đổi tên tập tin Firefox MSI thành default.msi
 2. Di chuyển tập tin trong một thư mục C:\MSI
 3. Chạy:
  msiexec.exe /i "c:\MSi\default.msi" INSTALL_DIRECTORY_PATH="C:\Firefox\" TASKBAR_SHORTCUT=false DESKTOP_SHORTCUT=false INSTALL_MAINTENANCE_SERVICE=false /quiet
Tất cả các thông số riêng tư (FIREFOX cụ thể, hiện tại trong CAPS có thể được sử dụng trong dòng lệnh + thông số công khai của msiexec như /i và /quiet trong ví dụ trên)

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm