Template:donottrack

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

The Do Not Track feature is turned off by default except in Private Browsing, where it is always on by default. To always use Do Not Track:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the Privacy & Security panel.
 3. Find the Tracking Protection section.
  Fx57DoNotTrack Fx61TrackingProtection-DoNotTrack
 4. Underneath Send websites a "Do Not Track" signal that you don't want to be tracked , choose the Always setting.
 5. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
 1. Click the menu button fx57menu and select Content Blocking.
  • This takes you to the Content Blocking section of your Firefox OptionsPreferences Privacy & Security panel.
  Fx63ContentBlocking-DoNotTrack Fx65ContentBlocking-DoNotTrack
 2. Under Send websites a "Do Not Track" signal that you don't want to be tracked, choose Always.
 3. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:AliceWyman, Joni. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support