How to turn off Java applets

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Support ended for all NPAPI plugins, except for Adobe Flash, in Firefox version 52. See this article for details.

This article explains how to disable the Java plugin in Firefox so that Java applets no longer run.

By default, Firefox prompts you to activate Java when you visit websites with Java content. However, you may decide that you do not want Java applets to run. To disable Java applets in Firefox:

  1. Click the menu button Fx57menuFx89menuButton, click Add-ons and ThemesFx57Addons-icon Add-ons and ThemesFx57Addons-icon Add-ons and select Plugins.
  2. Click on the Java(TM) Platform plugin Java Applet Plug-inJava plugin to select it.
  3. Select Never Activate in its drop-down menu if it's not already set.

Java applets will no longer be permitted to launch in Firefox and you will no longer be prompted to activate Java.

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm